Magányos elkövetők Képzési tájékoztató

 

Képzési tájékoztató

„Időzített bombák” az iskolában (magányos elkövetők az oktatási intézményekben)

 

Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2021.12.21.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2026.12.21.

 

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasoljuk a részvételt:

A célcsoportot A köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok alkotják.

Munkakörök szerint: Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztő pedagógus

Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

 

A továbbképzés teljes óraszáma:                                           30 óra

Előzetesen elvárt ismeretek:                                                   Nem szükséges.

Részvétel feltétele:                                                                   Felnőttképzési szerződés megkötése.

A továbbképzés során indítható csoport létszáma:              Minimum 10 fő, maximum 25 fő.

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a magányos elkövetők fogalmát. A személyiség tipológia segítségével váljanak képessé arra, hogy felismerjék, milyen értékek határozzák meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek. Ismerjék meg a Közlés fogalmát, jelentőségét, formáit, a mobilizációs indikátorokat. Váljanak képessé a figyelmeztető viselkedéses jelzések és a valódi fenyegetés ismertető jegyeinek felismerésére. A résztvevők ismerjék meg az elkövetővé válás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, az iskolai lövöldözők jellemzőit. Tanulják meg, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, váljanak képessé arra, hogy kockázatbecslést és helyzetelemzést végezzenek. Tanulják meg, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Váljanak képessé arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyenek fel, és időben megtegyék a szükséges lépéseket.

A résztvevőkben tudatosuljon a megelőzés fontossága, és ismerjék meg, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak. Ismérjék meg, hogy a megelőzésben kulcsszerepe van a kommunikációnak, és váljanak képessé ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására. Saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, assszociációs és improvizációs feladatok során ismerjenek meg a társas tudatosságot és a kapcsolatmenedzsmentet fejlesztő módszereket. Váljanak képessé csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, reflexiók levezetésére, ismerjék meg azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez. A résztvevő pedagógusok tanulják meg, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a személyes és társas kompetenciák fejlesztéséhez, konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Ismerjenek meg olyan hatékony módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

Váljanak képessé arra, hogy cselekvési tervet készítsenek a köznevelési intézmények lehetőségeihez igazodva.

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A program személyes jelenléti és online kontakt formában is megvalósítható.

A magányos elkövetők és a közéjük sorolt iskolai lövöldözők által keltett fenyegetés ritka ugyan, de az egyes esetek társadalmi súlya miatt kiemelkedő jelentőségű a megelőzése. A figyelmeztető viselkedéses jelek időben történő felismerése a jelenség jellemzőiből fakadóan nagy kihívást jelent.

A tárgykörbe tartozó esetek megelőzésének alappillére a tudatosság növelése, a jelzőrendszer működéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzése fontos szerepet játszik a prevencióban. A továbbképzés elméleti részében (3 óra) a témához kapcsolódó kriminológiai alapismereteket szerezhetnek a résztvevők. A továbbképzés gyakorlati részében 27 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket, technikákat. Megismerik a magányos elkövetők definícióját. A személyiség tipológia segítségével fel tudják ismerni, milyen értékek, belső szükségletek határozhatják meg az egyén viselkedését, belső szükségleteit. Megismerik a Közlés fogalmát, jelentőségét, formáit és a mobilizációs indikátorokat, az elkövetők figyelmeztető viselkedéses jeleit és a valódi fenyegetés ismertető jegyeit, képesek lesznek a figyelmeztető jelzések felismerésére. Megismerik az elkövetővé válás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, az iskolai lövöldözők jellemzőit. A továbbképzés felkészíti a résztvevőket, hogy felmérjék a kockázat mértékét, kockázatbecslést és helyzetelemzést végezzenek. Tudják, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Gyanú esetén képesek lesznek adekvát kérdések feltevésére a szükséges lépések megtételésre.

A résztvevők megismerik a kommunikáció kiemelt szerepét a megelőzésben. Képesek lesznek ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására. Megismerik, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak a megelőzésben. A társas tudatosság és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereit saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, assszociációs és improvizációs feladatok során sajátítják el. Megismerik azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez a problémák leküzdéséhez. Hatékony módszereket sajátítanak el a fiatalok szociális kompetenciáinak, interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességeinek fejlesztésére. Képessé válnak a köznevelési intézmények sajátosságaihoz igazodó cselekvési terv készítésére.

 

Az elméleti tanórákról és a gyakorlati foglalkozásokról megengedett hiányzás mértéke maximum 10%

Ennek be nem tartása esetén a Résztvevőt érintő következmények: a Résztvevő számára bizonyítvány/tanúsítvány nem állítható ki. A Képző Intézmény nem vállal felelősséget a hiányzással összefüggésben Résztvevőt ért kárért.

A képzésben résztvevő önhibáján kívül bekövetkezett hiányzás esetén (betegség) a következő tanfolyamok egyikén díjtalanul pótolhatja az elmaradt órákat, a szabad helyek függvényében.

A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

Amennyiben a Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, akkor köteles a képzési díj időarányos részét a Képző Szervezet számára megtéríteni (maximum 1 000 Ft/óra).

Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben a szolgáltatás igénybe vevőjét kár éri, továbbá ha Képző Intézmény nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Szervezetett a Résztvevő képzéssel kapcsolatos saját költségei határáig kártérítési kötelezettség terheli.

 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül az általa választott köznevelési intézmény lehetőségeinez igazodó cselekvési tervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben egy megadott szituációra vonatkozóan leírja a fenyegetés kezelésének lépéseit.

 • Felméri a fenyegetés mértékét, kockázatbecslést végez (alacsony, közepes vagy magas kockázatú fenyegetés).
 • Ennek megfelelően leírja az érintettek biztonságáról való gondoskodás lépéseit, az értesítendő személyeket és szerveket.
 • Felméri az információszerzés lehetséges forrásait.
 • Meghatározza a fenyegetés súlyának megfelelő csekekvési formákat.
 • Kitér a jelzési lehetőségek megteremtésére.

A cselekvési terv terjedelme 1-3 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). A cselekvési tervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok:

 • szakkifejezések használata;
 • a fenyegetés kockázatának megfelelő minősítése;
 • kritikus gondolkodás megjelenítése;
 • a cselekvési terv szükséges lépéseinek megléte és megfelelő kifejtettsége.

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja a cselekvési tervét, amelyre megfelelt minősítést kap.

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A résztvevő

 • Ismerje a magányos elkövetők definícióját.
 • Ismerje a Közlés fogalmát, jelentőségét, formáit és a mobilizációs indikátorokat.
 • Legyen képes a figyelmeztető viselkedéses jelzések és a valódi fenyegetés ismertető jegyeinek felismerésére.
 • Ismerje az elkövetővé válás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, az iskolai lövöldözők jellemzőit.
 • Tudja, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, Legyen képes arra, hogy kockázatbecslést és helyzetelemzést végezzen.
 • Tudja, hogy mit kell tennie gyanú esetén, hogyan és honnan tud információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni.
 • Legyen képes arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyen fel, és időben megtegye a szükséges lépéseket.
 • Legyen tisztában a megelőzés fontosságával, és tudja, hogy a kompetenciakörén belül milyen lehetőségei vannak.
 • Tudja, hogy a megelőzésben kulcsszerepe van a kommunikációnak, Legyen képes ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására.
 • Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei, erősíthető rezilienciájuk.
 • Ismerjen és legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszereket.
 • Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
 • Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
 • Legyen képes arra, hogy cselekvési tervet készítsen a köznevelési intézmény lehetőségeihez igazodva.

 

A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke:

TIBEK Nyílt Elemző-Értékelő Főosztály: Magányos elkövetők az oktatási intézményekben (Budapest, 2021. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ) 4-16. oldal

 

Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, amelyeket az indítónak (szervezőnek) kell biztosítania a résztvevő számára:

A résztvevők számára Google Drive felületen keresztül online hozzáférést biztosítunk a segédanyagokhoz, tananyagokhoz.

Segédanyagok fénymásolva: Szerződéskártyák, Tudáskártyák, Szerepkártyák, helyzetkártyák, Problémakártyák, Szituációs kártyák, Imaginációs szövegek, Képek érzelmeket kifejező arcokról, Tulajdonságok és érzelmek kártyák, Négy szín teszt, személyiség jellemzők, Zavaró körülmények szituációs kártyák, Pakolj meg egy hátizsákot feladatlap, Példák a szükségletek, érdekek, semleges megfogalmazások gyakorlásához, Angyal és ördög feladat kártyák, „Fekete pedagógiai” hatások a gyerekek élményeiben, Megfigyelési szempontok a kisfilmek feldolgozásához, Sztárok képei, Esetleírások

 

Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevők biztosítanak

Papír és íróeszköz.

Online kontaktformában megvalósított továbbképzés esetén, a résztvevőnek az alkalmazott virtuális platform használatára alkalmas (kamerával és mikrofonnal rendelkező) saját IKT eszközökkel, széles sávú, megbízható internet hozzáféréssel és email címmel kell rendelkeznie.

Online megvalósítás esetén az egyéni munka saját eszközök használatával valósul meg (filctoll, színes ceruza, papír).

 

 

 

1. nap

Idő

Az óra anyaga

E

Gy

 

1. Bevezetés

 

 

08.00 – 08:45

1.      Bemutatkozás

• A személyes motiváltság elérése

• A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei

• Szerződés

 

0 óra

1 óra

08.45 – 09.30

2.      Alapfogalmak

• Magányos elkövetők, iskolai lövöldözők, ámokfutók

 

0 óra

1 óra

 

2. A Közlés

 

 

09.45 – 10.30

3.      Kommunikációs stratégiák

• Az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségei

• A közléssorompók (szituációs jelenet, a közléssorompók összegyűjtése)

• Visszajelzés és bevonás, asszertivitás és kooperáció, ÉN közlések

 

0,5 óra

0,5 óra

10.30 – 11.15

4.      Kérdezéstechnika

• Hogyan lehet úgy feltenni egy kérdést, hogy részletes választ kapjunk?

• Alapelvek, az aszertivitás használatának leggyakoribb módjai

 

0 óra

1 óra

11.15 – 12.00

5.      Verbális és nonverbális jelzések értelmezése

• Impulzus átadási gyakorlatok

• A kapcsolatfelvétel során szerzett információk, verbális és nonverbális üzenetek

• Érzelmek befogadása

 

0 óra

1 óra

13.00 – 13.45

6.      Visszajelzés és bevonás

• Az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségei

 

0 óra

1 óra

13:45 – 14:30

7.      Hitelesség, kongruens és nem kongruens üzenet

• A hitelesség érzelmi háttere

• Az elkövetői meggyőzés művészete

 

0 óra

1 óra

14.45 – 15.30

8.      A Közlés

•    A Közlés definiciója, jelentősége, következményei

•    A Közlés motivációi (Cry for Help, félelemkeltés)

 

0 óra

1 óra

15.30 – 16.15

9.      A Közlés formái

•    Esetelemzés (szándék, eszköz)

•    Jellemzők

 

0 óra

1 óra

16.15 – 17.00

10.   A segítségkérés és nyújtás lehetségessége és szükségessége

• A segítségkérés HELP feladat

• Mindennapi terheink

• Tanult tehetetlenség

• A valódi fenyegetés jelei

 

0 óra

1 óra

 

 

2. nap

Idő

Az óra anyaga

E

Gy

 

3. Az elkövetőkről

 

 

08.00 – 08:45

11.   Értékek és szükségletek

• Értékek és szükségletek
• Szükségletek hierarchiája
• Erőforrások feltárása

0,5 óra

0,5 óra

08.45 – 09.30

12.   Probléma, konfliktus, stressz, megküzdés

• Erőforrások

• Szerepbe hozó és forráshiányos feladatok

0 óra

1 óra

09.45 – 10.30

13.   Az érzelmek szerepe a mindennapokban

Az érzelmek felismerése,  és megértése, szabályozása és kifejezése

• Mire jók az érzelmek?

• Érzelmek felismerése, érzelmi állapotok feltárása

• Negatív és a pozitív érzelmek és okaik

• Erőforrások és érzelmi háttér

• Érzelmi szelepek

• Hogyan befolyásolják érzelmeink döntéseinket?

 

0 óra

1 óra

10.30 – 11.15

14.   Kapcsolati erőszak

• Felismerése, jellemzői, megelőzési és kezelési módjai

• A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése

• Hitek és tévhitek, szerepek, felelősség

 

0 óra

1 óra

11.15 – 12.00

15.   Az iskolai agresszió

• a konfliktus fogalma, eredete

• a konfliktusok típusai, kezelésének eszközei, technikák

• az iskolai konfliktusok eredete (információ alapú, kapcsolati, strukturális, érdek alapú, érték alapú), felismerése

• előítéletek, sztereotípiák, diszkrimináció, tolerancia, megfélemlítés és bántalmazás az osztályközösségben

 

0,5 óra

0,5 óra

13.00 – 13.45

16.   Az iskolai lövöldözők jellemzői

• Az elkövetéshez vezető út pszichodinamikája

 

0,5 óra

0,5 óra

13.45 – 14.30

17.   Mobilizációs indikátorok kategóriái

• Mobilizációs indikátorok (viselkedés típusa, észlelés, időfaktor)

• Kockázatbecslés

• Esetelemzés Pécsi ámokfutás

 

0,5 óra

0,5 óra

 

4. Mit tehetünk?

 

 

14.45 – 15.30

18.   Együttműködési gyakorlatok

• Hogyan működik a közösség nyomás alatt?

• Az elhárító mechanizmusok
• Együttműködési gyakorlatok

0 óra

1 óra

15.30 – 16.15

19.   Gyakorlatok a személyközi interakciók definiálására és kommunikálására

• Feszült helyzetek kezelésének lehetőségei és buktatói
• Szükségletek, érdekek megfogalmazása
• Semleges megfogalmazások

 

0 óra

1 óra

16.15 – 17.00

20.   Erőszakmentes konfliktuskezelés

• A kapcsolati és az érték alapú konfliktusok kezelésének lehetőségei

• Hatékony konfliktuskezelés, konstruktív hallgatás

 

0 óra

1 óra

 

 

3. nap

Idő

Az óra anyaga

E

Gy

08.00 – 08:45

21.   A társas támogatás szerepe a problémamegoldásban

• Mentési gyakorlat (Finnek és angolok)

• Kihez fordulhatok? Ki segíthet?

• Szituációs feladat

 

0 óra

1 óra

08.45 – 09.30

22.   Kapcsolatmenedzsment

• Egyenrangú és alá-fölérendelt kapcsolatok

• Szülő-gyermek kapcsolat

• Viselkedésváltozás formái (behódolás, identifikáció, interiorizáció)
• Kommunikációs stratégiák, szerepfelfogások, helyzetek, színterek, klíma

 

0 óra

1 óra

09.45 – 10.30

23.   Érzelmek szabályozása

• Hogyan kezeljük a vereséget?

• Balance című kisfilm

• Érzelmek kezelése a problémamegoldás során

• Relaxáció, imagináció

 

0 óra

1 óra

10.30 – 11.15

24.   Az önismeret szerepe az érzelmek szabályozásában

• Érzékelés és érzelmek

• Bátorságpróba

• Johari-ablak

 

0 óra

1 óra

11.15 – 12.00

25.   Én-tudatosság, önreflexió, érzelmek kommunikálása

• Önismeret, személyiség tipológia

• Négy szín önismereti teszt

• Lelki immunrendszer (coping és elhárító mechanizmusok)

 

0,5 óra

0,5 óra

13.00 – 13.45

26.   Az érzelmi állapotok hatása a gondolkodásra

• Gondolkodj, érezz, cselekedj!
• Nehezen megoldhatónak tűnő helyzetek elemzése

 

0 óra

1 óra

13.45 – 14.30

27.   A magabiztosság verbális és nonverbális jellemzői

• Nonverbális eszközök a bizalom kialakításában

• Az érzelmek szerepe a problémamegoldásban

 

0 óra

1 óra

14.45 – 15.30

28.   Társadalmi szerepek

• Szociális helyzetgyakorlatok és improvizációs feladatok

• Szerepfeszültségek és viselkedési formák

 

0 óra

1 óra

 

5. Összegzés, visszatekintés

 

 

15.30 – 16.15

29.   Cselekvési terv készítése a köznevelési intézmény lehetőségeihez igazodva

A cselekvési terv egy megadott szituációra vonatkozóan leírja a fenyegetés kezelésének lépéseit.

• Felméri a fenyegetés mértékét, kockázatbecslést végez

• Ennek megfelelően leírja az érintettek biztonságáról való gondoskosás lépéseit

• Felméri az információszerzés lehetséges forrásait.

• Meghatározza a fenyegetés súlyának megfelelő csekekvési formákat.

• Kitér a jelzési lehetőségek megteremtésére.

 

0 óra

1 óra

16.15 – 17.00

30.   Összegzés, visszatekintés

•    A továbbképzés céljainak megvalósulása

•    Az elvárások teljesülése

•    A teljesítés követelményei

•    A szupervízió módjai, szakmai konzultáció lehetőségei

 

0 óra

1 óra

 

IC by THEME