Képzési tájékoztató

„A bántalmazás arcai” (a megelőzés és segítségnyújtás lehetőségei a köznevelési intézményekben)

 

Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2022.06.03.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2027.06.03.

 

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasoljuk a részvételt:

A célcsoportot a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, szociálpedagógusok alkotják.

Munkakörök szerint: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztő pedagógus

Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

 

A továbbképzés teljes óraszáma:                                           30 óra

Előzetesen elvárt ismeretek:                                                   Nem szükséges.

Részvétel feltétele:                                                                   Felnőttképzési szerződés megkötése.

A továbbképzés során indítható csoport létszáma:              Minimum 10 fő, maximum 25 fő.

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék meg a bántalmazás fogalmát és formáit. A személyiség tipológia segítségével váljanak képessé arra, hogy felismerjék, milyen értékek határozzák meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek. Váljanak képessé a figyelmeztető jelek felismerésére az egyén és a közösség szintjén. A továbbképzés további célja, hogy a pedagógusokat felkészítse az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Ismerkedjenek meg a fiatalokra kiemelten jellemző viselkedésformákkal és megküzdési mechanizmusokkal.

A résztvevők ismerjék meg a bántalmazás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, a bántalmazás különböző formáinak jellemzőit. Tanulják meg, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, váljanak képessé arra, hogy helyzetelemzést végezzenek. Tanulják meg, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Váljanak képessé arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyenek fel, és időben megtegyék a szükséges lépéseket. Ismerjék meg a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait. Mérjék fel, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak a bántalmazás megelőzésére. Váljanak képessé munkájuk során a támogató közösségi légkör kialakítására, fejlesztésére. Ismerjenek meg resztoratív (jóvátételen alapuló) módszereket, és váljanak képessé a bántalmazás megelőzését segítő resztoratív technikák alkalmazására. Váljanak képessé csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, reflexiók levezetésére, ismerjék meg azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez. Saját élményű gyakorlatok során sajátítsanak el a társas támogatás fejlesztését célzó módszereket.

A résztvevő pedagógusok tanulják meg, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Ismerjenek meg olyan hatékony módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei. Tapasztalati tanulás során sajátítsanak el olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik éntudatosságukat, önreflexiós és reziliencia képességüket. Váljanak képessé a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban.

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A program személyes jelenléti és online kontakt formában is megvalósítható.

A bántalmazás jelensége a társadalom és a kapcsolatok minden szintjén, változatos formában jelentkezik, azonban látenciája nagyon magas. Ezért kiemelkedő jelentőségű a felismerés, megelőzés és a segítségnyújtás lehetőségeinek és eszközeinek tudása. A bántalmazásra utaló figyelmeztető jelek időben történő felismerése lehetővé teszi a sokszor tragikus végkifejlet elkerülését. A megelőzés alappillére a tudatosság növelése, a jelzőrendszer működéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák megszerzése.

A továbbképzés elméleti részében (2 óra) a témához kapcsolódó kriminológiai alapismereteket szerezhetnek a résztvevők. A továbbképzés gyakorlati részében 28 órán keresztül alkalmazzák a megismert módszereket, technikákat.

A továbbképzésen a résztvevők megismerik a bántalmazás fogalmát és megjelenési formáit. A személyiség tipológia segítségével fel tudják ismerni, milyen értékek, belső szükségletek határozhatják meg az egyén viselkedését, belső szükségleteit. Megismerik a bántalmazásra utaló figyelmeztető viselkedéses jeleket, és képesek lesznek a figyelmeztető jelzések felismerésére az egyén és a közösség szintjén. A továbbképzés felkészíti a résztvevőket az Alfa és Z generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére. Megismerkednek a fiatalokra kiemelten jellemző viselkedésformákkal és megküzdési mechanizmusokkal. Megismerik a bántalmazás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, a bántalmazás különböző formáinak jellemzőit, a kommunikáció és a társas támogatás jelentőségét a bántalmazás megelőzésében.

Tapasztalati tanulás során hatékony módszereket sajátítanak el a fiatalok szociális kompetenciáinak, interperszonális kommunikációs, önérvényesítési, önreflexiós és reziliencia képességeinek fejlesztésére. A társas támogatás és a kapcsolatmenedzsment fejlesztési módszereit saját élményű szociális helyzetgyakorlatok, assszociációs és improvizációs feladatok során sajátítják el. Képesek lesznek ennek fejlesztésére irányuló játékok, feladatok tervezésére, alkalmazására, csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, reflexiók levezetésére. Megismerik, hogy a kompetenciakörükön belül milyen lehetőségeik vannak a bántalmazás megelőzésére. Képessé válnak munkájuk során a támogató közösségi légkör kialakítására, fejlesztésére. Megismernek resztoratív (jóvátételen alapuló) módszereket, és a bántalmazás megelőzését segítő resztoratív technikák tudják munkájuk során alkalmazni. A továbbképzés felkészíti a résztvevőket, hogy felmérjék a kockázat mértékét és helyzetelemzést végezzenek. Megismerik a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait. A résztvevő pedagógusok megtanulják, hogyan adjanak folyamatosan visszajelzést, hogyan ismerjék fel adott helyzetekben azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez, a problémák leküzdéséhez. Tudják, hogy mit kell tenni gyanú esetén, hogyan és honnan tudnak információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni. Gyanú esetén képesek lesznek adekvát kérdések feltevésére a szükséges lépések megtételésre.

 

A továbbképzésen órát tartók neve: Farkas Csenge, Elek Gábor, Kispéter Andrea, Nagyné Szarka Marian

 

Az elméleti tanórákról és a gyakorlati foglalkozásokról megengedett hiányzás mértéke maximum 10%

Ennek be nem tartása esetén a Résztvevőt érintő következmények: a Résztvevő számára bizonyítvány/tanúsítvány nem állítható ki. A Képző Intézmény nem vállal felelősséget a hiányzással összefüggésben Résztvevőt ért kárért.

A képzésben résztvevő önhibáján kívül bekövetkezett hiányzás esetén (betegség) a következő tanfolyamok egyikén díjtalanul pótolhatja az elmaradt órákat, a szabad helyek függvényében.

A Képző Intézmény jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését.

Amennyiben a Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, akkor köteles a képzési díj időarányos részét a Képző Szervezet számára megtéríteni (maximum 1 000 Ft/óra).

Amennyiben bizonyítható módon Képző Intézmény mulasztása következtében a megkezdett képzést nem lehet befejezni, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben a szolgáltatás igénybe vevőjét kár éri, továbbá ha Képző Intézmény nem teljesíti valamennyi szerződéses kötelezettségét, Képző Szervezetett a Résztvevő képzéssel kapcsolatos saját költségei határáig kártérítési kötelezettség terheli.

 

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül cselekvési tervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben leírja a megelőzés és segítségnyújtás lehetőségeit az általa választott köznevelési intézményre vonatkozóan.

 • Összegyűjti az egyén és a közösség szintjén megjelenő bántalmazás különböző formáinak jellemzőit, a lehetséges figyelmeztető jeleket.
 • Helyzetelemzést végez, felméri a célcsoportokra vonatkozóen a fenyegetettség mértékét, a lehetséges kockázatokat.
 • Felméri az információszerzés lehetséges forrásait.
 • Meghatározza a fenyegetettség mértékének megfelelő csekekvési formákat, a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait.
 • Ennek megfelelően leírja az érintettek biztonságáról való gondoskosás lépéseit, az értesítendő személyeket és szerveket.
 • Kitér a jelzési lehetőségek megteremtésére.
 • Meghatározza a bántalmazás megelőzésére vontakozó lehetőségekeket (közösségfejlesztés, a társas támogatás képességének fejlesztése, megküzdési képességek fejlesztése, konfliktuskezelési technikák, resztoratív módszerek).

A cselekvési terv terjedelme 2-3 gépelt oldal (Times New Roman 12 betűtípussal, másfeles sortávolsággal). A cselekvési tervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük.

Értékelési szempontok: 

 • szakkifejezések használata; 
 • szakmai kommunikáció minősége; 
 • kritikus gondolkodás megjelenítése; 
 • a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja a cselekvési tervét, amelyre megfelelt minősítést kap.

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

A résztvevő

 • Ismerje a bántalmazás fogalmát és formáit.
 • Tudja, milyen értékek határozzák meg az egyént, milyen belső szükségletei lehetnek.
 • Ismerje az Alfa és a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a rájuk kiemelten jellemző viselkedésformákat és megküzdési mechanizmusokat.
 • Legyen képes a figyelmeztető jelek felismerésére az egyén és a közösség szintjén.
 • Ismerje a bántalmazás folyamatát, az elkövetéshez vezető út pszichodinamikáját, a bántalmazás különböző formáinak jellemzőit.
 • Tudja, hogy hogyan lehet felmérni a kockázat mértékét, Legyen képes arra, hogy helyzetelemzést végezzen.
 • Tudja, hogy mit kell tennie gyanú esetén, hogyan és honnan tud információkat szerezni, mikor és kit kell értesíteni.
 • Legyen képes arra, hogy gyanú esetén adekvát kérdéseket tegyen fel, és időben megtegye a szükséges lépéseket.
 • Ismerje a segítségnyújtás lehetőségeit és korlátait.
 • Tudja, hogy a kompetenciakörén belül milyen lehetőségei vannak a bántalmazás megelőzésére.
 • Képes munkája során a támogató közösségi légkör kialakítására, fejlesztésére.
 • Ismerjen resztoratív (jóvátételen alapuló) módszereket, és legyen képes a bántalmazás megelőzését segítő resztoratív technikák alkalmazására.
 • Legyen képes csoportfeladatok szervezésére és lebonyolítására, a reflexiók levezetésére.
 • Ismerjen és legyen képes alkalmazni a társas támogatás képességének fejlesztését célzó módszereket.
 • Legyen képes konstruktív visszajelzések adására, ismerje azokat a segítő tényezőket, amelyek hozzájárulnak a konfliktusok rendezéséhez.
 • Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthetők a gyermekek, fiatalok interperszonális kommunikációs, önérvényesítési képességei, éntudatossága, erősíthető önreflexiós képességük és rezilienciájuk.

 

A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke:

Dr. Gratzer Gábor, dr. Szabó Henrik, Kispéter Andrea, Kovácsné Vadászi Erika, Sövényházy Edit: Prevenciós médiatár tananyag

Elektronikus tananyag (https://www.mediatar-szeged.hu oldalról letölthető) 31-41. oldal, 298-353. oldal

(Készítették: Dr. Gratzer Gábor, Kispéter Andrea, Kovácsné Vadászi Erika, Dr. Szabó Henrik, Sövényházy Edit; nyelvi lektor: dr. Molnár Katalin; készült a Belügyminisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával, Szeged 2011)

 

Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, amelyeket az indítónak (szervezőnek) kell biztosítania a résztvevő számára:

A résztvevők számára Google Drive felületen keresztül online hozzáférést biztosítunk a segédanyagokhoz, tananyagokhoz.

Segédanyagok fénymásolva:

Szerződéskártyák, Asszociációs kártyák (alapfogalmak), Képek érzelmeket kifejező arcokról, Tulajdonságok és érzelmek kártyák, DISC teszt, DISC teszt személyiség jellemzők, Megküzdési mechanizmusok segédanyag, Közléssorompók segédanyag, Pakolj meg egy hátizsákot feladatlap, Sztárok képei, Szituációs kártyák, Szerepkártyák, helyzetkártyák, Szempontsor a Generációs jellemzők feldolgozásához, Infokommunikációs szocializációs jellemzők segédanyag, Idézetek különböző pedagógia iskolák képviselőitől, A “fekete pedagógia”megjelenési formái , Bomba deaktiválása feladathoz számkártyák, Angyal és ördög feladat kártyák, Példák a szükségletek, érdekek, semleges megfogalmazások gyakorlásához, Tudáskártyák (jogi alapfogalmak), Esetleírások

 

Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevők biztosítanak

Papír és íróeszköz.

Online kontaktformában megvalósított továbbképzés esetén, a résztvevőnek az alkalmazott virtuális platform használatára alkalmas (kamerával és mikrofonnal rendelkező) saját IKT eszközökkel, széles sávú, megbízható internet hozzáféréssel és email címmel kell rendelkeznie.

Online megvalósítás esetén az egyéni munka saját eszközök használatával valósul meg (filctoll, színes ceruza, papír).

 

 

1. nap

Idő

Az óra anyaga

E

Gy

 

1. Bevezetés

 

 

08.00 – 08:45

1.      Bemutatkozás

A személyes motiváltság elérése.

A továbbképzés célja, munkamódszerei, a teljesítés követelményei.

 

0 óra

1 óra

08.45 – 09.30

2.      Alapfogalmak

•    a bántalmazás fogalma

•    a bántalmazás megjelenési formái

 

0 óra

1 óra

 

2. A bántalmazás megelőzése

 

 

09.45 – 10.30

3. Az érzelmek felismerése és kifejezése

•    Az érzelmek evolúciója

•    Hogyan lesz a szükségletből érzelem?

•    Érzelmi állapotok

 

 

0 óra

1 óra

10.30 – 11.15

4.      Érzelmek megértése és szabályozása

•    Érzelmek és gondolatok kapcsolata

•    Mire jók az érzelmek?

•    Negatív és a pozitív érzelmek és okaik

•    Hogyan befolyásolják érzelmeink döntéseinket?

•    Erőforrások és érzelmi háttér

•    Érzelmek szerepe a problémamegoldásban Hogyan kezeljük a vereséget?

•    Érzelmi szelepek

 

0 óra

1 óra

11.15 – 12.00

5.      Az önismeret szerepe az érzelmek szabályozásában

•    Érzékelés és érzelmek

•    Bátorságpróba

•    Önismeret, személyiség tipológia

•    Négy szín önismereti teszt

•    Johari-ablak

 

0 óra

1 óra

13.00 – 13.45

6.      Megküzdési mechanizmusok

•    Megküzdési mechanizmusok

•    Fogalmak feldolgozása kooperatív munkával saját tapasztalatok alapján

•    Lelki immunrendszer (coping és elhárító mechanizmusok)

•    Sémáink fogságában

 

0 óra

1 óra

13:45 – 14:30

7.      Kommunikációs stratégiák

• Az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségei

• Közléssorompók

• Visszajelzés és bevonás, asszertivitás és kooperáció, ÉN közlések

 

0 óra

1 óra

14.45 – 15.30

8.      Kérdezéstechnika

•    Hogyan lehet úgy feltenni egy kérdést, hogy részletes választ kapjunk?

•    Alapelvek, az aszertivitás használatának leggyakoribb módjai

 

0 óra

1 óra

15.30 – 16.15

9.      Verbális és nonverbális jelzések értelmezése

•    Impulzus átadási gyakorlatok

•    A kapcsolatfelvétel során szerzett információk

•    A verbális és nonverbális üzenetek

•    Érzelmek befogadása

•    Nonverbális eszközök a bizalom kialakításában

 

0 óra

1 óra

16.15 – 17.00

10.   Hitelesség, kongruens és nem kongruens üzenet

•    A hitelesség érzelmi háttere

•    Az elkövetői meggyőzés művészete

A nárcisztikus, érzelmileg labilis, paranoid, ragadózó személyiségek

 

0 óra

1 óra

 

 

2. nap

Idő

Az óra anyaga

E

Gy

08.00 – 08:45

11.   Értékek és szükségletek

•    Szükségletek hierarchiája, Maslow-piramis

•    Szükségletek és értékek egyéni szinten

•    Szükségletek és értékek társadalmi szinten

•    Erőforrások feltárása

 

0,5 óra

0,5 óra

 

3. A bántalmazás megelőzése

 

 

08.45 – 09.30

12.   Kiszolgáltatott generációk

•    Korosztályos és generációs jellemzők, értékrendek változása

•    A fogyasztói és információs társadalom jelenségei

•    A generációs jellemzők feldolgozása saját tapasztalatok alapján

•    On-line és off-line személyiség, társadalmi felelősségvállalás

•    A változó agy, kulturális veszélyek, káros tartalmak

•    A generációk közötti együttműködés

 

0 óra

1 óra

09.45 – 10.30

13.   Határaink

•    Én-tudatosság, önreflexió, érzelmek kommunikálása

•    Szexuális viselkedés

•    Érzelemszabályozás

 

0 óra

1 óra

10.30 – 11.15

14.   Határátlépések

•    Verbális határátlépések

•    Érintések és ütések, szexuális határátlépések

 

0 óra

1 óra

11.15 – 12.00

15.   Az internet veszélyei

•    Káros tartalmak, darknet

•    Videó-, kép- és fájlmegosztó “közösségek” és veszélyek

•    Az internetes zaklatás (cyberbullying)

 

0,5 óra

0,5 óra

13.00 – 13.45

16.   Közösségi hálózatok, tudatos internethasználat

•    Kommunikáció az interneten

•    A közösségi hálózatok működése, a közösségi platformok és veszélyei

•    Információbiztonság

•    Biztonságos internet használat (szűrőprogramok)

•    Protokollok, normák, az internetes kommunikáció szabályai (Netikett)

 

0 óra

1 óra

13.45 – 14.30

17.   Konfliktus, agresszió

•    Az agresszió forrásai

•    Az agresszió formái, a passzív agresszió

•    A konfliktusok típusai, kezelésének eszközei, technikák (információ alapú, kapcsolati, strukturális, érdek alapú, érték alapú)

 

 

0,5 óra

0,5 óra

14.45 – 15.30

18.   Kapcsolatmenedzsment

•    Egyenrangú és alá-fölérendelt kapcsolatok

•    Énállapotok

•    A bántalmazó, nárcisztikus, pszichopata, mérgező kapcsolatok dinamikája

•    Viselkedésváltozás formái (behódolás, identifikáció, interiorizáció)

•    Az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségei

•    Egymásra hangolódás, együttműködési gyakorlatok

 

0 óra

1 óra

15.30 – 16.15

19.   A tanári szerep változása, tanári attitűd

•    A gyermeknevelési elvek változásai

•    Szerepfeszültségek, viselkedési stratégiák

•    A “fekete pedagógia”, a büntetés hátulütői

 

0 óra

1 óra

16.15 – 17.00

20.   Kapcsolati erőszak

•    Felismerése, jellemzői, megelőzési és kezelési módjai

 

0 óra

1 óra

 

 

3. nap

Idő

Az óra anyaga

E

Gy

08.00 – 08:45

21.   Szülő-gyermek kapcsolat

•    Szituációs feladat Miért nem jössz osztálykirándulásra?

•    Elhárító mechanizmusok és közléssorompók felismerése

 

0 óra

1 óra

08.45 – 09.30

22.   A kortársak közötti bántalmazás

•    A kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük

•    Előítéletek, sztereotípiák, diszkrimináció, kiközösítés, megfélemlítés és bántalmazás a kortárs közösségekben (iskola, sport, online közösségek)

•    A kapcsolati és az érték alapú konfliktusok kezelésének lehetőségei

•    Diákcsíny vagy bűncselekmény? A felelősségre vonás lehetőségei

0,5 óra

0,5 óra

 

4. A segítségnyújtás lehetőségei

 

 

09.45 – 10.30

23.   Társadalmi szerepek

•    Szociális helyzetgyakorlatok és improvizációs feladatok

•    OH kártya gyakorlat (Szabályok nélküli bolygó)

•    Helyzetelemzés

0 óra

1 óra

10.30 – 11.15

24.   A társas támogatás szerepe

•    Hogyan működik a közösség nyomás alatt?

•    A közösség válaszai (forráshiány, teljesítménykényszer, váratlan körülmények, elvárások)

•    Befolyásolás, alkalmazkodás, ellenállás, a kiszolgáltatottság kezelése

 

0 óra

1 óra

11.15 – 12.00

25.   Erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, resztoratív szemlélet az osztályteremben

•    Segítő beszélgetés, konstruktív hallgatás

•    Asszertivitás és kooperáció a konfliktusmegoldásban

•    Szükségletek, érdekek megfogalmazása, semleges megfogalmazások gyakorlása

•    Mediációs technikák

 

0 óra

1 óra

13.00 – 13.45

26.   A segítségkérés és nyújtás lehetségessége és szükségessége

•    A segítségkérés

•    Örökölt sors? Tanult tehetetlenség

•    Kapcsolódás a belső biztonsághoz

 

0 óra

1 óra

13.45 – 14.30

27.   Jogszabályi háttér

•    A bántalmazással kapcsolatos bűncselekmények kategóriái, a tettesek és részesek meghatározása

•    A gyermekek sérelmére szexuális cselekménnyel elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények, a cselekményekhez szervesen kapcsolódó zaklatások

•    A büntetőjogi felelősségre vonás kritériumai

•    A fiatalkorúakkal szemben alkalmazható főbb szankciók

•    Jogos védelem, önvédelem vagy önbíráskodás

•    Büntetési tételek és a tevékeny megbánás lehetőségei, pártfogó felügyelet

 

0 óra

 

1 óra

 

14.45 – 15.30

28.   A gyermekvédelmi jelzőrendszer működése

•    Hitek és tévhitek, tanári szerepek, tanári felelősség

 

0 óra

1 óra

 

5. Összegzés, visszatekintés

 

 

15.30 – 16.15

29.   Kinek a szégyene?

•    Kerekasztal beszélgetés

 

0 óra

1 óra

16.15 – 17.00

30.   Összegzés, visszatekintés

•    A továbbképzés céljainak megvalósulása

•    Az elvárások teljesülése

•    A teljesítés követelményei

•    A szupervízió módjai, szakmai konzultáció lehetőségei

 

0 óra

1 óra

 

IC by THEME