Hogyan bánjunk a Z generációval Képzési tájékoztató

Képzési tájékoztató

Hogyan bánjunk a Z-generációval? (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

 

Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2019.08.03.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2023.04.03.

Alapítási engedély szám: 9/65/2018

Alapítási engedély nyilvántartási száma: H/37105/2019

 

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasoljuk a részvételt:

A célcsoportot a tanítók, az (általános és középiskolai) osztályfőnökök, kollégiumi nevelőtanárok és gyermekvédelmi felelősök alkotják.

Munkakörök szerint: Tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.

Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

Előzetesen elvárt ismeretek:                                                         Nem szükséges.

Részvétel feltétele:                                                                           Felnőttképzési szerződés megkötése.

A továbbképzés során indítható csoport létszáma:                Minimum 10 fő, maximum 20 fő.

 

A továbbképzés célja: 

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak. Ismerjék meg a Z-generációs fiatalok információ feldolgozásának és az infotechnológiához való viszonyuknak jellemzőit, a különböző generációk eltérő gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők a Z generációs fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei. A pedagógusok ismerjenek meg olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik a társas támogatás képességét, a tolerancia, a másság elfogadását.

A továbbképzés során a résztvevők sajátítsanak el bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket is, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreit integrálni tudják tanítási gyakorlatukba. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreiben a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel kapcsolatos bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban. 

 

A továbbképzésen órát tartók neve: Topa Zoltán, Nagyné Szarka Marian, Illés István, Kispéter Andrea, Medgyes Zsolt

 

A program tartalmának rövid ismertetése: 

A kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek és a konstruktív pedagógia módszertan alkalmazása elengedhetetlen a Z generáció oktatásában és nevelésében. A fiatalok biztonságának védelme, a hatékony bűnmegelőzés az információs társadalom állandó változásait követve egyre fontosabbá válik. A továbbképzés elméleti részében (4 óra) a témához kapcsolódó szociológiai, módszertani, jogi és kriminológiai alapismeretekkel ismerkedhetnek meg a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekre koncentrálva. A gyakorlati foglalkozások (26 óra) célja, hogy csoportfeladatok és szituációs játékok során alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzését integrálni tudják tanítási gyakorlatukba.

A Z generációt befolyásoló infokommunikációs szocializációs hatásokhoz kapcsolódó téma az internet biztonságos felhasználása, az internetes kommunikáció szabályai, az internetről származó információk feldolgozása, az információbiztonság, az internetes csalások felismerése. Foglalkozunk a közösségi hálózatok hatásával a Z generáció gondolkodására, felhívjuk a figyelmet a videó-, kép- és fájlmegosztó “közösségek” használatának lehetőségeire és veszélyeire.

A résztvevők gyakorlatokon keresztül megismerkedhetnek a Z generáció erősségeivel, a nevelésükben hatékony módszerekkel, nevelői attitűdökkel. Foglalkozunk a tanári szerep változásával, a szerepfeszültségek kezelésével. Megvitatásra kerülnek a büntetés hátulütői, módszereket ismerhetnek meg az önfegyelem kialakítására. Elemezzük az iskolában megjelenő jellemző konfliktusforrások eredetét, kezelésének lehetőségeit.

Saját élményű feladatok során tapasztalatot szerezhetnek az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségeiről, gyakorolhatják a szükségletek, érdekek megfogalmazását és a semleges megfogalmazások használatát. Foglalkozunk a tanulást hátráltató érzelmek kezelésével, a meggyőzés eszközeivel, a szerepfelfogásokhoz, helyzetekhez és színterekhez kapcsolódó kommunikációs stratégiákkal, visszajelzésekkel, melyek pozitívan befolyásolják a tanulási klímát. Csoportfeladatokkal fejlesztjük a kérdezéstechnikát.

A résztvevők motiváló, kooperációra alapozó, tevékenység központú módszerekkel ismerkednek meg. Gyakorlatorientáltan foglalkozunk az információ feldolgozás sebességének és hatékonyságának elemzésével, a problémamegoldás alapjaival, az együttműködés, hatékony kommunikáció, elfogadtatás, motiválás, inspirálás, megerősítés eszközeivel. A résztvevők gyakorlatok során tapasztalatokat szereznek a csoportmunka hatékony alkalmazásával kapcsolatban (csoportalakítás, csoportlétszám, munkaszervezés, a csoport fejlődése, társas befolyásolás, csoportdinamikai jelenségek, a mindennapokban megjelenő szerepek, a csoport számára hasznos személyiségek)

Foglalkozunk azzal, hogyan kapcsolhatók össze a szórakoztatást célzó tartalmak az oktatási célokkal. Előadást hallhatnak az „edutainment” fogalmáról, alkalmazásáról példák segítségével. Megismerkedhetnek a játékosítás történetével, alapelveivel, felhasználási területeivel, a felhasználók típusaival és belső motivációs forrásainak kiaknázásának lehetőségeivel. Gyakorlatok során tapasztalatot szerezhetnek a játékosított foglalkozások tervezésében, ötleteket kapnak a játékosítás felhasználására a Z generáció nevelésében és a bűnmegelőzésben. A továbbképzés végén a Z generációs fiatalokat veszélyeztető hatásokkal foglalkozunk bűnmegelőzési kisfilmek feldolgozásának segítségével (a kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük, az agresszió forrásainak elemzése, a kábítószerek, pszichoaktív anyagok hatásainak felismerése, fogyasztásuk következményei, a segítségnyújtás szín-tereinek feltárása, a szórakozás színterei és veszélyforrások, a vagyon elleni bűncselekmények jellemző területei). A résztvevők a bűnmegelőzési kisfilmek csoportmunkával történő feldolgozása során megismerkednek a felelősségteljes magatartás kialakításának és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeivel.

Az ismeretek számonkérésének módja: 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy, a Z generációs fiatalok szociális kompetenciáit fejlesztő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre megfelelt minősítést kap.

 

Az előírt tartalmi követelmények: 

  • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési és bűnmegelőzési tevékenysége során.
  • Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető a Z generációs fiatalok rezilienciája.
  • Ismerje az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjait a Z generációba tartozó fiataloknál, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
  • Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyeket beépíthet a pedagógiai folyamatba.
  • Ismerje a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzés mindennapi pedagógiai gyakorlatába integrálni.

 

A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke:

Dr. Gratzer Gábor, dr. Szabó Henrik, Kispéter Andrea, Kovácsné Vadászi Erika, Sövényházy Edit: Prevenciós médiatár tananyag 2011. Szeged

Elektronikus tananyag (www.mediatar-szeged.hu oldalról letölthető) 19-42, 62-92, 198-203, 204-210, 213-219., 229-231., 231-232., 233-238., 239-242., 251-255., 259-263.,264-268., 277-284., 287-294., 295-297., 298-304., 305-318., 321-326., 327-336. oldal

 

Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, amelyeket az indítónak (szervezőnek) kell biztosítania a résztvevő számára

  • bűnmegelőzési kisfilmek a Prevenciós médiatárból:

1.    Péntek 13.

2.    Péntek 13. plusz

3.    Iskolai lopás

4.    Jó hecc?!

5.    Álláshirdetés?

6.    Körforgás

7.    Selfie

8.    Haverok, buli

9.    A televíziózás veszélyei

10. Szer-telen ifjúság új

11. Válaszúton

12. Virtuális világ?

13. Okiratok

14. Felbújtó vagy bűnsegéd

15. Bankkártyák

16. Az én demokráciám

17. Fehér lap

18. Szilánkos szavak

19. Kerékpáros közlekedés szabályai

20. Telefonos csalások

21. Szenvedélyek viharában

22. Döntések

23. NBT akták Zuhanás

24. NBT akták Tartozás

25. NBT akták Tréfa

26. NBT akták Graffiti

27. NBT akták Virtuális bosszú

 

  • Elektronikus tananyag:

Prevenciós médiatár tananyag (Készítették: Dr. Gratzer Gábor, Kispéter Andrea, Kovácsné Vadászi Erika, Dr. Szabó Henrik, Sövényházy Edit; nyelvi lektor: dr. Molnár Katalin; készült a Belügyminisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával; Szeged 2011)

 

Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevők biztosítanak

Papír és íróeszköz.

1. nap

Idő

Az óra anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

1. Bemutatkozás, az aktív részvétel, a személyes motiváltság elérése

csoportmunka (teljes csoport)

 

1

08.45 – 09.30

2. Generációk jellemzői

csoportmunka (teljes csoport)

kis csoportban zajló munka

 

1

09.45 – 10.30

3. Generációk gondolkodása

egyéni munka

reflexió (teljes csoport)

prezentáció

0,5

0,5

10.30 – 11.15

4. Értékek változása

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

Bűnmegelőzési kisfilm feldolgozása (teljes csoport)

 

1

11.15 – 12.00

5. Az internet felhasználása

prezentáció

egyéni munka

reflexió (teljes csoport)

0,5

0,5

13.00 – 13.45

6. Kommunikáció az interneten

csoportmunka (teljes csoport)

 

1

13:45 – 14:30

7. Az internetről származó információk feldolgozása

csoportmunka (kiscsoport)

reflexió (teljes csoport)

 

1

14.45 – 15.30

8. A leggyakoribb veszélyforrások az interneten és megelőzési lehetőségeik

csoportmunka (kiscsoport)

reflexió (teljes csoport)

 

1

15.30 – 16.15

9. A közösségi hálózatok hatása a Z generáció gondolkodására

 

prezentáció

Bűnmegelőzési kisfilm feldolgozása (teljes csoport)

0,5

0,5

16.15 – 17.00

10.   A gyermeknevelési elvek változásai

csoportmunka (kiscsoport)

reflexió (teljes csoport

 

1

 

 

 

2. nap

Idő

Az óra anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

11.   A tanári szerep változása

csoportmunka (kiscsoport)

 

 

1 óra

08.45 – 09.30

12.   A dicséret/büntetés hatásai

prezentáció

csoportmunka (kiscsoport)

 

1 óra

09.45 – 10.30

13.   Jellemző konfliktusforrások az iskolában

csoportmunka (kiscsoport)

0,5 óra

0,5 óra

10.30 – 11.15

14.   Nevelői attitűdök és hatásuk a konfliktusok kezelésében

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport)

 

1 óra

11.15 – 12.00

15.   Hatékony kommunikáció a pedagógiai folyamatban

csoportmunka (teljes csoport)

reflexió (teljes csoport), páros munka (gyakorlás)

 

1 óra

13.00 – 13.45

16.   Visszajelzés és bevonás

csoportmunka (kis csoport)

páros munka (gyakorlás)

 

1 óra

13.45 – 14.30

17.   Kérdezéstechnika

csoportmunka (kis csoport)

páros munka (gyakorlás)

 

1 óra

14.45 – 15.30

18.   A kooperatív tanulás

csoportmunka (kiscsoport)

egyéni munka

 

1 óra

15.30 – 16.15

19.   A csoportmunka

prezentáció

egyéni munka, csoportmunka (teljes csoport)

0,5 óra

0,5 óra

16.15 – 17.00

20.   Edutaintment

prezentáció

csoportmunka (kiscsoport)

0,5 óra

0,5 óra

 

 

 

3. nap

Idő

Az óra anyaga

Munkaforma

Elmélet

Gyakorlat

08.00 – 08:45

21.   Gamification elmélet

prezentáció

 

1 óra

 

08.45 – 09.30

22.   Gamification gyakorlat 1.

csoportmunka (kiscsoport)

 

1 óra

09.45 – 10.30

23.   Gamification gyakorlat 2.

csoportmunka (kiscsoport)

 

1 óra

10.30 – 11.15

24.   Gamification gyakorlat 3.

csoportmunka (kiscsoport)

 

1 óra

11.15 – 12.00

25.   A fiatalokat veszélyeztető hatások – erőszak

csoportmunka (kiscsoport)

Bűnmegelőzés kisfilmek megtekintése és elemzése

 

1 óra

13.00 – 13.45

26.   A fiatalokat veszélyeztető hatások – függőségek

csoportmunka (kiscsoport)

Bűnmegelőzés kisfilmek megtekintése és elemzése

 

1 óra

13.45 – 14.30

27.   A fiatalokat veszélyeztető hatások – szórakozás

csoportmunka (kiscsoport)

Bűnmegelőzés kisfilmek megtekintése és elemzése

 

1 óra

14.45 – 15.30

28.   A fiatalokat veszélyeztető hatások – vagyonvédelem

csoportmunka (kiscsoport)

Bűnmegelőzés kisfilmek megtekintése és elemzése

 

1 óra

15.30 – 16.15

29.   A fiatalokat veszélyeztető hatások – az élet kihívásai, elvárások

csoportmunka (kiscsoport)

Bűnmegelőzés kisfilmek megtekintése és elemzése

 

1 óra

16.15 – 17.00

30.   Összegzés, visszatekintés

reflexió a teljes csoporttal

résztvevői elégedettségi kérdőív

 

1 óra

IC by THEME