Hogyan bánjunk a Z generációval képzési tájékoztató 2018

 

Képzési tájékoztató

Hogyan bánjunk a Z-generációval? 30 órás (kompetenciafejlesztő és módszertani továbbképzés)

2018.

 

 

 

Alapító neve: Bűnmegelőzési és Oktatási Szolgáltató Központ Egyesület

A továbbképzés szervezhetőségének kezdő dátuma: 2018.04.03.

A továbbképzés szervezhetőségének befejező dátuma: 2023.04.03.

Alapítási engedély szám: 9/65/2018

Alapítási engedély nyilvántartási száma: A/8999/2018

Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasoljuk a részvételt:

A célcsoportot a tanítók, az (általános és középiskolai) osztályfőnökök, kollégiumi nevelőtanárok és gyermekvédelmi felelősök alkotják.

Munkakörök szerint: Tanító, bármely szakos általános és középiskolai tanár, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár (tanító), szakoktató, gyakorlati oktató, fejlesztő pedagógus.

Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

Előzetesen elvárt ismeretek:                                                         Nem szükséges.

Részvétel feltétele:                                                                           Felnőttképzési szerződés megkötése.

A továbbképzés során indítható csoport létszáma:Minimum 10 fő, maximum 25 fő.

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a pedagógusokat felkészítse a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségek megértésére, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat kapjanak. Ismerjék meg a Z-generációs fiatalok információ feldolgozásának és az infotechnológiához való viszonyuknak jellemzőit, a különböző generációk eltérő gondolkodását, a közöttük való együttműködés módjait.

A továbbképzés további célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek azokkal az új és hatékony módszerekkel, amelyek segítségével fejleszthetők a Z generációs fiatalok problémamegoldó képességei, a koncentráció képessége, interperszonális kommunikációs és önérvényesítési képességei. A pedagógusok ismerjenek meg olyan módszereket, amelyekkel fejleszthetik a társas támogatás képességét, a tolerancia, a másság elfogadását.

A továbbképzés során a résztvevők sajátítsanak el bűnmegelőzési elméleti és gyakorlati ismereteket is, hogy az elkövetővé és áldozattá válás témaköreit integrálni tudják tanítási gyakorlatukba. Ismerkedjenek meg az áldozattá és elkövetővé válás témaköreiben a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekkel kapcsolatos bűnmegelőzési kisfilmekkel, és legyenek képesek a tanultak alkalmazására elméletben és gyakorlatban. 

A továbbképzésen órát tartók neve:

A program tartalmának rövid ismertetése:

A kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek és a konstruktív pedagógia módszertan alkalmazása elengedhetetlen a Z generáció oktatásában és nevelésében. A fiatalok biztonságának védelme, a hatékony bűnmegelőzés az információs társadalom állandó változásait követve egyre fontosabbá válik. A továbbképzés elméleti részében (4 óra) a témához kapcsolódó szociológiai, módszertani, jogi és kriminológiai alapismeretekkel ismerkedhetnek meg a Z generációt kiemelten fenyegető veszélyekre koncentrálva. A gyakorlati foglalkozások (26 óra) célja, hogy csoportfeladatok és szituációs játékok során alkalmazzák a megismert módszereket, csoportvezetői technikákat, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzését integrálni tudják tanítási gyakorlatukba.

A Z generációt befolyásoló infokommunikációs szocializációs hatásokhoz kapcsolódó téma az internet biztonságos felhasználása, az internetes kommunikáció szabályai, az internetről származó információk feldolgozása, az információbiztonság, az internetes csalások felismerése. Foglalkozunk a közösségi hálózatok hatásával a Z generáció gondolkodására, felhívjuk a figyelmet a videó-, kép- és fájlmegosztó “közösségek” használatának lehetőségeire és veszélyeire.

A résztvevők gyakorlatokon keresztül megismerkedhetnek a Z generáció erősségeivel, a nevelésükben hatékony módszerekkel, nevelői attitűdökkel. Foglalkozunk a tanári szerep változásával, a szerepfeszültségek kezelésével. Megvitatásra kerülnek a büntetés hátulütői, módszereket ismerhetnek meg az önfegyelem kialakítására. Elemezzük az iskolában megjelenő jellemző konfliktusforrások eredetét, kezelésének lehetőségeit.

Saját élményű feladatok során tapasztalatot szerezhetnek az együttműködő attitűd kialakításának lehetőségeiről, gyakorolhatják a szükségletek, érdekek megfogalmazását és a semleges megfogalmazások használatát. Foglalkozunk a tanulást hátráltató érzelmek kezelésével, a meggyőzés eszközeivel, a szerepfelfogásokhoz, helyzetekhez és színterekhez kapcsolódó kommunikációs stratégiákkal, visszajelzésekkel, melyek pozitívan befolyásolják a tanulási klímát. Csoportfeladatokkal fejlesztjük a kérdezéstechnikát.

A résztvevők motiváló, kooperációra alapozó, tevékenység központú módszerekkel ismerkednek meg. Gyakorlatorientáltan foglalkozunk az információ feldolgozás sebességének és hatékonyságának elemzésével, a problémamegoldás alapjaival, az együttműködés, hatékony kommunikáció, elfogadtatás, motiválás, inspirálás, megerősítés eszközeivel. A résztvevők gyakorlatok során tapasztalatokat szereznek a csoportmunka hatékony alkalmazásával kapcsolatban (csoportalakítás, csoportlétszám, munkaszervezés, a csoport fejlődése, társas befolyásolás, csoportdinamikai jelenségek, a mindennapokban megjelenő szerepek, a csoport számára hasznos személyiségek)

Foglalkozunk azzal, hogyan kapcsolhatók össze a szórakoztatást célzó tartalmak az oktatási célokkal. Előadást hallhatnak az „edutainment” fogalmáról, alkalmazásáról példák segítségével. Megismerkedhetnek a játékosítás történetével, alapelveivel, felhasználási területeivel, a felhasználók típusaival és belső motivációs forrásainak kiaknázásának lehetőségeivel. Gyakorlatok során tapasztalatot szerezhetnek a játékosított foglalkozások tervezésében, ötleteket kapnak a játékosítás felhasználására a Z generáció nevelésében és a bűnmegelőzésben. A továbbképzés végén a Z generációs fiatalokat veszélyeztető hatásokkal foglalkozunk bűnmegelőzési kisfilmek feldolgozásának segítségével (a kortársak közötti agresszió jelei és felismerésük, az agresszió forrásainak elemzése, a kábítószerek, pszichoaktív anyagok hatásainak felismerése, fogyasztásuk következményei, a segítségnyújtás szín-tereinek feltárása, a szórakozás színterei és veszélyforrások, a vagyon elleni bűncselekmények jellemző területei). A résztvevők a bűnmegelőzési kisfilmek csoportmunkával történő feldolgozása során megismerkednek a felelősségteljes magatartás kialakításának és az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeivel.

Az ismeretek számonkérésének módja:

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

A továbbképzés végét követő 15 napon belül egy, a Z generációs fiatalok szociális kompetenciáit fejlesztő minimum 1 órát kidolgozó részletes óratervet kell készíteni a résztvevőknek, amelyben meghatározzák, hogy az általuk választott évfolyam számára milyen foglalkozási keretben mely témakört és hogyan kívánják feldolgozni. Az óratervet megfelelt/nem felelt meg minősítéssel értékeljük. Értékelési szempontok: szakkifejezések használata; szakmai kommunikáció minősége; kritikus gondolkodás megjelenítése; a tervezés didaktikai szempontoknak való megfelelése. 

A továbbképzés elvégzése akkor zárul tanúsítvány kiadásával, ha a résztvevő megjelenik a 30 kontakt óra minimum 90%-án, határidőre beadja a tanmenetét, amelyre megfelelt minősítést kap.

Az előírt tartalmi követelmények:

  • Legyen képes a konstruktív pedagógiai módszerek, a kompetenciafejlesztő és a tapasztalati tanuláson alapuló tanulásszervezési módszerek alkalmazására nevelési és bűnmegelőzési tevékenysége során.
  • Ismerjen és legyen képes alkalmazni olyan módszereket, amelyek segítségével fejleszthető a Z generációs fiatalok rezilienciája.
  • Ismerje az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjait a Z generációba tartozó fiataloknál, és legyen képes az ezek megelőzésére alkalmas módszerek alkalmazására.
  • Ismerjen bűnmegelőzési kisfilmeket, amelyeket beépíthet a pedagógiai folyamatba.
  • Ismerje a Z-generációs fiatalok szocializációjából eredő különbségeket, a biztonságukkal és annak megőrzésével kapcsolatos információkat legyen képes a bűnmegelőzés mindennapi pedagógiai gyakorlatába integrálni.

 

 

A résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke:

Dr. Gratzer Gábor, dr. Szabó Henrik, Kispéter Andrea, Kovácsné Vadászi Erika, Sövényházy Edit: Prevenciós médiatár tananyag 2011. Szeged

Elektronikus tananyag (www.mediatar-szeged.hu oldalról letölthető) 19-42, 62-92, 198-203, 204-210, 213-219., 229-231., 231-232., 233-238., 239-242., 251-255., 259-263.,264-268., 277-284., 287-294., 295-297., 298-304., 305-318., 321-326., 327-336. oldal

Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, amelyeket az indítónak (szervezőnek) kell biztosítania a résztvevő számára

  • bűnmegelőzési kisfilmek a Prevenciós médiatárból:

1.    Péntek 13.

2.    Péntek 13. plusz

3.    Iskolai lopás

4.    Jó hecc?!

5.    Álláshirdetés?

6.    Körforgás

7.    Selfie

8.    Haverok, buli

9.    A televíziózás veszélyei

10.Szer-telen ifjúság új

11.Válaszúton

12.Virtuális világ?

13.Okiratok

14.Felbújtó vagy bűnsegéd

15.Bankkártyák

16.Az én demokráciám

17.Fehér lap

18.Szilánkos szavak

19.Kerékpáros közlekedés szabályai

20.Telefonos csalások

21.Szenvedélyek viharában

22.Döntések

23.NBT akták Zuhanás

24.NBT akták Tartozás

25.NBT akták Tréfa

26.NBT akták Graffiti

27.NBT akták Virtuális bosszú

  • Elektronikus tananyag:

Prevenciós médiatár tananyag (Készítették: Dr. Gratzer Gábor, Kispéter Andrea, Kovácsné Vadászi Erika, Dr. Szabó Henrik, Sövényházy Edit; nyelvi lektor: dr. Molnár Katalin; készült a Belügyminisztérium és az Országos Bűnmegelőzési Bizottság támogatásával; Szeged 2011)

Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvevők biztosítanak

Papír és íróeszköz.